A celebratory dinner was held by Sabhal Mòr Ostaig UHI recently to present brothers Rory and Calum MacDonald, from the successful band Runrig, with their Sàr Ghàidheal awards.

It was at this year’s Graduation ceremony that the title of Sàr Ghàidheal was bestowed upon them and although unable to attend, they filmed a video thanking the College for the award which was shown to all those present.

There have been many links, both historical and personal, between the brothers and the College through the years.  Rory MacDonald designed the first ever SMO logo, their band Runrig played in the Talla Mhòr back in the early days, Donnie Munro the Director of Development and the Arts at SMO was a fellow member of the band and both Calum and Rory were in primary school with College Principal, Prof Boyd Robertson.

Prof Robertson said:  “It was entirely appropriate that the title of Sàr Ghàidheal was bestowed on the MacDonald brothers given how they revitalised and extended the corpus of Gaelic song.  and how, through their repertoire with Runrig, they brought Gaelic music and song to the world stage and  got people unfamiliar with the language  to sing Gaelic songs .  It was also very fitting that the award of Sàr Ghàidheal was conferred on Rory and Calum by Roddy John MacLeod in his last official engagement as Chairman of the Board of Directors at Sabhal Mòr Ostaig.  He and the brothers had attended Portree High School together and he went on to become their legal advisor when they established the band.”

 

Balaich Runrig a’ faighinn duaisean chliùiteach an t-Sabhail Mhòir

Chaidh dìnnear a chumail le Sabhal Mòr Ostaig OGE o chionn ghoirid airson duais nan Sàr Ghàidheal a thoirt do na bràithrean Ruairidh agus Calum Dòmhnallach bhon chòmhlan ainmeil Runrig.  

B’ ann aig Ceumnachd na bliadhna-sa san Dàmhair a chaidh an t-urram a bhuileachadh orra.  Leis nach b’ urrainn dhaibh a bhith an làthair, chaidh bhideo a chlàradh leotha ‘s a shealltainn don fheadhainn a bha ann.  

Tha mòran cheanglaichean air a bhith eadar na bràithrean agus an an t-Sabhal thar nam bliadhnaichean.  B’ e Ruairidh Dòmhnallach a dhealbhaich a’ chiad shuaicheantas aig a’ Cholaiste, chluich an còmhlan san Talla Mhòr sna tràth làithean, bha Donnie Rothach a tha na Stìuiriche Leasachaidh is Ealain aig an t-Sabhal na chompanach aca sa chòmhlan agus bha iad fhèin is Prionnsapal an t-Sabhail, an t-Oll Boyd Robasdan, sa bhun-sgoil còmhla.  

Thuirt an t-Oll Robasdan: “Bha e iomchaidh gun deach inbhe Sàr Ghàidheil a bhuileachadh air na bràithrean Dòmhnallach airson mar a dh’ùraich agus a’ leudaich iad stòras òrain nan Gàidheal agus na rinn iad gus ceòl na Gàidhlig a thoirt gu aire an t-saoghail is òrain Ghàidhlig a chur air bilean an t-sluaigh tron chòmhlan Runrig. Bha e freagarrach dhà-rìribh gur e duais nan Sàr Ghàidheal a thoirt do Ruairidh is Calum Dòmhnallach an gnìomh oifigeil mu dheireadh a bh’ aig Ruaraidh Iain MacLeòid mar Chathraiche an t-Sabhail.  Bha e fhèin is na bràithrean nan sgoilearan còmhla ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh agus bha e na neach-comhairleachaidh lagha aca nuair a stèidhich iad an còmhlan.”